Inici

Barcelona Audiovisual es crea l’any 1997 amb la voluntat d’agrupar els productors catalans amb vocació industrial, es a dir, aquells que disposen o volen disposar d’un pla de negoci propi que els permeti desenvolupar una activitat estable i regular, de la manera més independent possible.

Aquesta independència és la figura que defensa BA com a status pels seus associats com a productors independents, l’associació defensa el interès patrimonial dels seus membres i lluita amb l’objectiu que els productors conservin la propietat intel·lectual de les obres produïdes..

Per aconseguir el seus objectius, BA és present a totes les organitzacions, institucions i comissions del sector desenvolupant, de manera permanent, una doble tasca: el diàleg social amb la resta d’actors del sistema audiovisual –incloent-hi la capacitat per a signar acords col·lectius amb ells- i el lobby polític i institucional.

L’objectiu bàsic de la seva actuació és representar, gestionar i defensar els interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals de tots el seus afiliats tant individuals com col·lectius, davant tota mena de persones i entitats públiques o privades, en totes les qüestions específiques de la producció cinematogràfica i audiovisual, així com tota problemàtica connexa i derivada de d’aquesta activitat.

BA fomenta la solidaritat entre els afiliats tot promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial i corporativa en benefici dels seus associats. L’associació també és un lloc d’intercanvi, reflexió i informació.

Requisits d’afiliació

Poden integrar-se a BA totes les persones jurídiques que acompleixin aquests requisits bàsics:

– Tenir el seu domicili fiscal a Catalunya o les que, sense tenir el domicili fiscal a Catalunya, tinguin una sucursal permanent en l’àmbit geogràfic de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

– Que es dediquin a la producció audiovisual amb qualsevol tipus de suport i en qualsevol dels seus gèneres.

– La persona jurídica que, reunint els requisits anteriors, demani la seva afiliació a l’associació, es deu haver creat, com a mínim, 12 mesos abans de la sol·licitud d’afiliació, excepte si té dins l’accionariat una empresa membre de Barcelona Audiovisual.